คุณอยู่ที่นี่

ข้อมูลกรอบอัตรากำลัง

  ข้อมูลกรอบอัตรากำลัง

  ข้อมูลกรอบอัตรากำลังของพนักงานเทศบาล
  หน่วยงาน ซี1 ซี2 ซี3 ซี4 ซี5 ซี6 ซี7 ซี8 ซี9 ค.ศ.2 รวม ว่าง อัตรา
  สำนักปลัดเทศบาล

   -

  1 9 9 8 9 1 1 2 - 40 19 59
  สำนักการคลัง - 1 2 14 7 6 2 2 1 - 35 5 40
  สำนักการช่าง 1 - 2 10 2 10 9 1 1 - 36 13 49
  สำนักการสาธารณสุขฯ - - 1 3 8 5 11 8 1 - 37 17 54
  กองวิชาการและแผนงาน - - 2 3 4 8 1 1 - - 19 9 28
  กองการศึกษา - - - 3 1 3 3 1 - 1 12 8 20
  กองช่างสุขาภิบาล - - 2 1 3 2 1 1 - - 10 7 17
  กองสวัสดิการสังคม - - 1 3 2 2 - 1 - - 9 4 13
  ตรวจสอบภายใน - - 1 - - - - - - - 0 1 1
  พนักงานรวม 1 2 19 46 35 45 28 16 5 1 198 83 281

  หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ. 2556
  ที่มา        : งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลเมืองมาบตาพุด

   

  สรุปอัตรากำลังลูกจ้างประจำ
  กอง/ฝ่าย จำนวนลูกจ้างประจำ
  สำนักปลัดเทศบาล 11
  สำนักการคลัง 3
  สำนักการช่าง 15
  สำนักการสาธารณสุขฯ 18
  กองวิฃาการและแผนงาน 3
  กองการศึกษา 4
  กองช่างสุขาภิบาล 4
  กองสวัสดิการสังคม 2
  รวม 60

  หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ. 2556
  ที่มา        : งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลเมืองมาบตาพุด

   

  กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง
  ฝ่าย/งาน พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวมทั้งหมด
  มีคน ว่าง รวม มีคน ว่าง รวม
  สำนักปลัดเทศบาล 27 6 33 35 21 56 89
  สำนักการคลัง 4 1 5 9 1 10 15
  สำนักการช่าง 37 11 48 38 1 39 87
  สำนักการสาธารณสุขฯ 33 6 39 125 8 133 172
  กองวิชาการและแผนงาน 7 7 14 9 2 11 25
  กองการศึกษา 23 5 28 19 3 22 50
  กองช่างสุขาภิบาล 14 6 20 9 4 13 33
  กองสวัสดิการสังคม 3 - 3 9 0 9 12
  รวม 148 42 190 253 40 293 483

  หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ. 2556
  ที่มา        : งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลเมืองมาบตาพุด

   

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8    Copyright 2011 by Dungbhumi Co,.Ltd.