คุณอยู่ที่นี่

ข้อมูลกรอบอัตรากำลัง

  ข้อมูลกรอบอัตรากำลัง

  ข้อมูลกรอบอัตรากำลังของพนักงานเทศบาล
  หน่วยงาน ซี1 ซี2 ซี3 ซี4 ซี5 ซี6 ซี7 ซี8 ซี9 ค.ศ.2 รวม ว่าง อัตรา
  สำนักปลัดเทศบาล

   2

  - 11 11 7 8 2 1 2 - 44 15 59
  สำนักการคลัง 1 1 2 10 11 5 3 2 1 - 36 4 40
  สำนักการช่าง - 1 - 9 5 7 9 2 1 - 34 15 49
  สำนักการสาธารณสุขฯ - - 1 3 3 9 11 9 1 - 37 17 54
  กองวิชาการและแผนงาน - - 4 3 2 7 4 1 - - 21 7 28
  กองการศึกษา - 1 - 3 1 1 5 1 - 1 13 7 20
  กองช่างสุขาภิบาล - - 2 - 3 1 1 - - - 7 10 17
  กองสวัสดิการสังคม - - 1 1 4 2 - 1 - - 9 5 14
  ตรวจสอบภายใน - - 1 - - - - - - - 0 1 1
  พนักงานรวม 3 3 21 40 36 40 35 17 5 1 201 81 282

  หมายเหตุ :
  พนักงานเทศบาล             201   อัตรา
  อัตราว่าง                        81   อัตรา
  รวมทั้งหมด                   282   อัตรา                 

  ข้อมูล ณ วันที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557
  งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลเมืองมาบตาพุด

   

  สรุปอัตรากำลังลูกจ้างประจำ
  กอง/ฝ่าย จำนวนลูกจ้างประจำ
  สำนักปลัดเทศบาล 9
  สำนักการคลัง 3
  สำนักการช่าง 15
  สำนักการสาธารณสุขฯ 17
  กองวิฃาการและแผนงาน 3
  กองการศึกษา 3
  กองช่างสุขาภิบาล 4
  กองสวัสดิการสังคม 2
  รวม 56

  หมายเหตุ :
  ข้อมูล ณ วันที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557
  งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลเมืองมาบตาพุด

   

  กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง
  ฝ่าย/งาน พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวมทั้งหมด
  มีคน ว่าง รวม มีคน ว่าง รวม
  สำนักปลัดเทศบาล 30 3 33 35 18 53 86
  สำนักการคลัง 5 - 5 9 1 10 15
  สำนักการช่าง 42 6 48 30 8 38 86
  สำนักการสาธารณสุขฯ 35 4 39 126 7 133 172
  กองวิชาการและแผนงาน 10 4 14 7 - 7 21
  กองการศึกษา 26 2 28 20 1 21 49
  กองช่างสุขาภิบาล 16 4 20 13 - 13 33
  กองสวัสดิการสังคม 3 - 3 9 - 9 12
  รวม 167 23 190 249 35 284 474

  หมายเหตุ :
  พนักงานจ้างมีตัวตนทั้งหมด                 416   อัตรา
  ตำแหน่งว่าง                                     58   อัตรา
  รวมทั้งหมด                                    474   อัตรา

  ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557
  งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลเมืองมาบตาพุด

   

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8    Copyright 2011 by Dungbhumi Co,.Ltd.